ფიდლოტების ანუ სასუქი მოედნების ზოგადი აღწერა:

პრაქტიკაში გამოცდილი და ეფექტური შენახვის მეთოდებიდან გამოირჩევა:

 1. ღია მოედანი ქარსაცავი ზოლით
  Open lot with windbreak;
 2. ღია მოედანი საჩრდილობლით
  Open lot with shed;
 3. ღრმა ქვეშსაფენზე შენახვა
  Deep-bedded confinement;
 4. ცხაურებზე შენახვის სისტემა
  Slatted floor confinement;
  *მოცემულ ბროშურაში აღწერილია ღია ქარსაცავიან მოედანზე პირუტყვის შენახვის დეტალები

ფერმის ტიპები და შენახვის მეთოდები

ღია ლოტური სისტემა:

საქონელი იმყოფება საფარველის გარეშე
• 2,4-3,6 მ სიმაღლის ქარის დამცავი ზოლით
(ჩრდილოეთით და სამხრეთი გაბატონებული ქარისგან დასაცავად ცივ ამინდებში)
• ქვეშსაფენი – ნიადაგი/მიწა ან ბეტონის საფარველი

 • ლოტი/მოედანი შემოფარგლულია მუდმივი ღობით,
 • საკვებურის წინ გასწვრივ ღრავი/ქვიანი გზა

ღია ქარსაცავიან ლოტში თითო სულზე:

სულ მინიმალური სივრცე 1 სულზე: 14 მ2
• საკვებური ბეტონის ხაზი 1,9 / 2 მ2
• მიწის საფარველი 12,1 / 12 მ2
• შემაღლებული სივრცე 3,7 მ2
• ჭიშკარი საკვებურ ხაზთან 4,8 მ

დამატებითი ხარჯები