შესავალი             ბოლო პერიოდში თანამედროვე განვითარებულ ქვეყნებში აღორძინდა Free range -...